Reorganizavimas

Teikiame praktinę bei konsultacinę pagalbą atliekant juridinio asmens reorganizaciją, kai tai yra juridinio asmens dalyvių savanoriškas (įmonės savininkų) sprendimas.

Reorganizavimas – tai juridinio asmens pabaiga be likvidavimo procedūros. Tokiu atveju juridinio asmens veikla nesibaigia, o pereina kitam juridiniam asmeniui, o pats juridinis asmuo pasibaigia nuo jo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Veiklos perėjimas kitam asmeniui reiškia, kad minėtam kitam asmeniui pereina teisės ir pareigos bei turtas. Sprendimas dėl juridinio asmens reorganizavimo yra priimamas kvalifikuota juridinio asmens dalyvių balsų dauguma. Ją nustato steigimo dokumentai ir ji negali būti mažesnė nei 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių dalyvių balsų.

Vienas iš reorganizavimo būdų – prijungimas. Tai vieno ar daugiau juridinių asmenų prijungimas prie kito juridinio asmens, kuriam pereina visos reorganizuojamo juridinio asmens teisės ir pareigos.

Sujungimas – tai dviejų ar daugiau juridinių asmenų susivienijimas į naują juridinį asmenį, kuriam pereina visos reorganizuotų juridinių asmenų teisės ir pareigos.

Išdalijimas – tai reorganizuojamo juridinio asmens teisių ir pareigų išdalijimas kitiems veikiantiems juridiniams asmenims.

Ketvirtasis būdas – padalijimas. Padalijant dalyvauja vienas juridinis asmuo (reorganizuojamas juridinis asmuo), kuris pasibaigia ir kurio pagrindu įsteigiami du ar daugiau naujų juridinių asmenų. Taigi pastebima, kad sujungiant ir padalijant yra įsteigiami nauji juridiniai asmenys, o prijungiant ir išdalijant nėra nauji įsteigiami. Reorganizuojant gali dalyvauti tik tos pačios teisinės formos juridiniai asmenys.