Labdaros ir paramos fondo steigimas

Labdaros ir paramos fondas (Fondas) – tai ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio pagrindiniai veiklos tikslai – labdaros arba/ir paramos bei kitokios pagalbos teikimas LR įstatymų nustatyta tvarka fiziniams ir juridiniams asmenims mokslo, kultūros, švietimo, meno, religijos, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos, aplinkos apsaugos ir kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse. Fondo steigimą ir veiklą reglamentuoja LR Civilinis kodeksas, Labdaros ir paramos fondų įstatymas, kiti LR įstatymai bei teisės aktai

Fondo steigėjais (dalininkais) gali būti fiziniai bei juridiniai asmenys. Steigėjai, sudarę Fondo steigimo sutartį, iki Fondo įregistravimo Juridinių asmenų registre įsipareigoja skirti Fondui piniginius ir/ar turtinius įnašus. Visi Fondo steigėjai nuo Fondo įregistravimo juridinių asmenų registre tampa jo dalininkais

Fondui yra draudžiama mokėti Fondo steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies, skirstyti Fondo turtą ir lėšas, įskaitant pelną, Fondo dalininkams ir valdymo organų nariams, išskyrus atvejus kai mokamas darbo užmokestis ir kitais įstatymų nustatytais atvejais

Teikiamos paslaugos:
– Konsultuojame Fondo steigimo klausimais
– Laikinai įtraukiame Fondo pavadinimą į Juridinių asmenų registrą; taip pat siūlome galimybe įsteigti Fondą su nelietuvišku pavadinimu
– Rengiame Fondo steigimo dokumentus
– Pildome Juridinių asmenų registrui teikiamas formas
– Atstovaujame notarų biuruose ir Juridinių asmenų registre
– Pagaminame antspaudą.

Terminas:
Fondas įregistruojamas per 3-5 darbo dienas