Akcinės bendrovės (AB) steigimas

Akcinė bendrovė (AB) – tai ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio pagrindinis tikslas yra pelno siekimas vykdant LR įstatymų nedraudžiamą veiklą.
AB steigėjais (akcininkais) gali būti fiziniai ir/ar juridiniai asmenys, kurių teises ir pareigas nustato LR Akcinių bendrovių įstatymas, LR Civilinis kodeksas, kiti įstatymai ir AB įstatai

Steigiant AB akcijų pasirašymo ir apmokėjimo sąlygos nustatomos steigimo akte arba steigimo sutartyje. AB įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 40 000 €

Teikiamos paslaugos:
– Konsultuojame AB steigimo klausimais
– Laikinai įtraukiame AB pavadinimą į Juridinių asmenų registrą
– Rengiame AB steigimo dokumentus
– Pildome Juridinių asmenų registrui teikiamas formas
– Atstovaujame notarų biuruose ir Juridinių asmenų registre
– Pagaminame antspaudą

Reikalinga informacija ir dokumentai:
– Steigiamos AB pavadinimas. AB pavadinime turi būti jos teisinę formą nusakantys žodžiai „akcinė bendrovė“ arba šių žodžių santrumpa „AB“
– Steigėjų (akcininkų) duomenys: vardai, pavardės, asmens kodai ir gyvenamoji vieta. Jeigu steigėjas (akcininkas) bus juridinis asmuo: pavadinimas, kodas, buveinė, vadovo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta. Juridiniai asmenys turi pateikti savo steigimo dokumentą (įstatus, nuostatus ar kt.), registravimo pažymėjimą, vadovo paskyrimo dokumentą
– AB buveinė: būtina nurodyti tikslų adresą, nekilnojamo turto unikalų arba registro įrašo numerį
– AB įstatinio kapitalo dydis, akcijų skaičius, akcijų nominali vertė ir minimali emisijos kaina. Minimalus AB įstatinio kapitalo dydis yra 40 000 €
– Kiekvieno AB steigėjo įsigyjamų akcijų skaičius ir apmokėjimo tvarka. Pasirašytos akcijos gali būti apmokamos tiek turtiniais, tiek neturtiniais įnašais, tačiau piniginių įnašų suma negali būti mažesnė nei 40 000 €
– Numatoma AB komercinė – ūkinė veikla. Komercinė ūkinė veikla gali būti nurodoma vadovaujantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi
– AB vadovo duomenys;taip pat reikia nurodyti vadovo pareigybės pavadinimą (direktorius, generalinis direktorius, prezidentas ar kt.)
– Informacija apie kitus AB organus ir jų narius: stebėtojų tarybą ir/ar valdybą